Springe direkt zu Inhalt

Πρακτική άσκηση

Το Κέντρο Νέου Ελληνισμού (CeMoG)

Το Κέντρο Νέου Ελληνισμού (Centrum Modernes Griechenland/CeMoG) του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Βερολίνου (Freie Universität Berlin) αποβλέπει στη διερεύνηση και ενίσχυση των ελληνογερμανικών σχέσεων στην προοπτική της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και τη δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων, η εργασία των οποίων έγκειται σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα, επιτυγχάνεται τόσο η υποστήριξη και η διεύρυνση των νεοελληνικών σπουδών όσο και η προώθηση στον γερμανόφωνο χώρο της ελληνικής λογοτεχνίας ή βιβλίων σχετικών με τον ελληνικό πολιτισμό μέσω του εκδοτικού προγράμματος Edition Romiosini

Με σκοπό τη δικτύωση και τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδος και Γερμανίας σε μορφωτικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, το Κέντρο Νέου Ελληνισμού λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ (Placement) ως φορέας υποδοχής (host institution) και προσφέρει σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές τη δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση μέσω του Erasmus+ αναγνωρίζεται και αναγράφεται σε ένα Παράρτημα Διπλώματος (Diploma Supplement), το οποίο εκδίδει το Γραφείο Διασύνδεσης του φορέα αποστολής.

Το πρόγραμμα Erasmus+ (Placement)

To Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχόλησης καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην απόκτηση εξειδικευμένων δεξιοτήτων και στη βελτίωση της αντίληψης των φοιτητών σχετικά με την οικονομική και κοινωνική κουλτούρα της αντίστοιχης χώρας στο πλαίσιο της απόκτησης εργασιακής εμπειρίας. Τέλος, βελτιώνεται η γλωσσική ικανότητα, αναπτύσσονται οι διαπολιτισμικές δεξιότητες και υπάρχει η δυνατότητα εξέλιξης των ατόμων σε «Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η πρακτική άσκηση στο Κέντρο Νέου Ελληνισμού

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο CeMoG δίνει στον φοιτητή τη δυνατότητα να εξοικειωθεί με τις δραστηριότητες του Κέντρου και να συμβάλει στην υλοποίηση των προγραμμάτων του (Επιτομή των ελληνογερμανικών διασταυρώσεων (ComDeG), Edition Romiosini). Η πρακτική άσκηση ευνοεί, επίσης, την ανάπτυξη γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων (ελληνικά, γερμανικά, αγγλικά) σε εργασιακό περιβάλλον, καθώς και την απόκτηση εμπειριών γύρω από την επεξεργασία βιβλιογραφικών δεδομένων, την παραγωγή βιβλίων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Ειδικότερα, οι τομείς για πρακτική άσκηση στο CeMoG είναι:

(α) Βάση Γνώσεων για τις ελληνογερμανικές επιστημονικές και πολιτισμικές μεταφορές

Η πρακτική άσκηση αφορά κυρίως την κατάρτιση στη σύνταξη και επεξεργασία βιβλιογραφικών δεδομένων με τεχνικά εργαλεία, καθώς και τη χαρτογράφηση διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με μεταφράσεις, δημοσιεύσεις, δράσεις προσώπων και φορέων που απαρτίζουν το πεδίο μελέτης της ιστορίας των ελληνογερμανικών σχέσεων από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα.

(β) Εκδοτικό πρόγραμμα Edition Romiosini

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής μπορεί να συμβάλει με επιμέρους εργασίες στην υλοποίηση του εκδοτικού προγράμματος της Edition Romiosini, προετοιμάζοντας συμπληρωματικά κείμενα για συγκεκριμένους επικοινωνιακούς σκοπούς και συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της μορφής και του περιεχομένου των δημοσιεύσεων της Edition Romiosini.

(γ) Εκδηλώσεις του CeMoG

Σημαντική, τέλος, είναι η αρωγή του φοιτητή στην προετοιμασία ποικίλων εκδηλώσεων με θέματα τόσο ειδικού επιστημονικού όσο και ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Προϋποθέσεις για τη μετακίνηση μέσω Erasmus+

 • Εγγραφή ως φοιτητής σε πρόγραμμα προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών ή ως πρόσφατος απόφοιτος από Πανεπιστήμιο μίας χώρας του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου. Η αίτηση για πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν από την αποφοίτηση
 • Συνάφεια του αντικειμένου σπουδών του φοιτητή με τη θεματολογία και το πεδίο δράσεων του CeMoG
 • Επαρκής γνώση της ελληνικής και της γερμανικής γλώσσας

Διάρκεια και υποτροφία

 • Η πρακτική άσκηση μπορεί να κυμαίνεται μεταξύ δύο (2) και δώδεκα (12) μηνών.
 • Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται από το Γραφείο Διασύνδεσης του φορέα αποστολής, στον οποίο ανήκει ο φοιτητής, και ανέρχεται στα 550 ευρώ τον μήνα.

Διαδικασία της αίτησης

 • Μήνυμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος (στα ελληνικά, γερμανικά ή αγγλικά) στον κ. Κωνσταντίνο Κοσμά για πρακτική άσκηση στο CeMoG, το οποίο περιλαμβάνει:
  • Βιογραφικό σημείωμα βάσει υποδείγματος Europass CV
  • Αναφορά στα επίπεδα γλωσσομάθειας
  • Αιτιολογία για την πρακτική άσκηση στο CeMoG
 • Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης στο Γραφείο Διασύνδεσης του φορέα αποστολής. Συνήθως χρειάζονται τα εξής δικαιολογητικά:
  • φωτογραφία (τύπου ταυτότητας)
  • αντίγραφο ακαδημαϊκής ταυτότητας
  • σκαναρισμένη επιστολή αποδοχής (Letter oAcceptance) με υπογραφή και σφραγίδα του CeMoG
  • σύντομο βιογραφικό σημείωμα βάσει υποδείγματος Europass CV
  • επιστολή κινήτρων (Motivation Letter) συμμετοχής στο πρόγραμμα
  • αντίγραφο (μη επικυρωμένο) των πιστοποιητικών γνώσης ξένης γλώσσας ή βεβαίωση παρακολούθησης μαθημάτων ξένης γλώσσας
  • συστατική επιστολή του υποψηφίου από μέλος ΔΕΠ του Τμήματος του φοιτητή
  • (εφόσον υπάρχει) αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας πτυχίου (Transcript of Records)

Περισσότερες πληροφορίες